A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế tuyển sinh

      ubnd huyÖn hoµi ®øc

     TRƯỜNG MN VÂN CÔN C

         céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 Sè:    / -MNVCC                                        Vân Côn, ngµy 28 th¸ng 06 n¨m 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

(V/v Ban hành Quy chế tuyển sinh trường mầm nonVân Côn C

 năm học 2019 - 2020)

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON VÂN CÔN C

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non;

Căn cứ Công văn số 412/SGDĐT-QLT ngày 29/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019–2020;

Căn cứ kế hoạch số 141 /KH-UBND ngày 07/5/2019 của UBND hyện Hoài Đức, kế hoạch về việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2019–2020 trên địa bàn huyện Hoài Đức;

- Căn cứ quyết định số 89/QĐ-PGD&ĐT ngày 9/5/2019 của Phòng giáo dục và đào tạo về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh cấp học mầm non năm học: 2019-2020.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế tuyển sinh Trường mầm non Vân Côn C năm học: 2019-2020.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng tuyển sinh, các tổ chuyên môn, văn phòng Trường mầm non Vân Côn C căn cứ thi hành./.

                 Nơi nhận :                                                            HIỆU TRƯỞNG

- PGD & ĐT;(b/c)                                                      

- Như điều2(t/h);

- Lưu: VT.       

 

                                                                                            Nguyễn Thị Chuyên

 

 

      ubnd huyÖn hoµi ®øc

     TRƯỜNG MN VÂN CÔN C

         céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

       §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

 

QUY CHẾ TUYỂN SINH

(Ban hành kèm theo Quyết định số    /QĐ-MNVCC ngày 28/06/2019 của Trường MN Vân Côn C Quyết định v/v ban hành Quy chế tuyển sinh năm học: 2019-2020  )

PHẦN I

QUY ĐỊNH CHUNG

  1. Quy chế này áp dụng cho việc xét tuyển sinh trẻ mầm non năm học: 2019-2020 tại Hội đồng tuyển sinh Trường mầm non Vân Côn C xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.
  2. Những trẻ đăng ký tuyển sinh phải có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định quy chế này.

PHẦN II

NGUYÊN TẮC, ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG, HỒ SƠ

VÀ NỘI DUNG TUYỂN SINH

 

  1. Nguyên tắc tuyển sinh

Tổ chức tuyển sinh đảm bảo đúng quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho trẻ và phụ huynh học sinh.

Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ năm tuổi.

Điều tra chính xác số trẻ trong độ tuổi từ 0 đến 5 tuổi trên địa bàn xã Vân Côn

Thực hiện tuyên truyền, phổ biến công khai các thông tin về tuyển sinh theo quy định, không gây khó khăn, bức xúc cho phụ huynh.

Đảm bảo đúng quy định về định mức số trẻ /lớp và số giáo viên/trẻ

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ , đảm bảo đủ các điều kiện cần thiết để thực hiện nhiệm vụ chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo chương trình GDMN mới.

2. Phương thức và đối tượng

- Phương thức: Xét tuyển (Tuyển sinh trực tiếp, tuyển sinh trực tuyến)

- Đối tượng: Trẻ có hộ khẩu thường trú, tạm trú có mặt tại địa phương và trẻ trái tuyến đang học tại trường từ năm học trước.

- Ưu tiên tuyển sinh 100% số cháu 5 tuổi (Sinh năm 2014) có hộ khẩu tại địa phương.

3. Độ tuổi dự tuyển: Trẻ từ 24 tháng đến 5 tuổi.

4. Hồ sơ dự tuyển

 - 1 đơn xin học ( theo mẫu)

 - 1 bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

  - 1 bản phô tô sổ hộ khẩu  (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an huyện, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an xã, thị trấn:

 5. Thời gian tuyển sinh

           - Từ ngày 04/7/2019 đến ngày 06/7/2019 tuyển sinh trực tuyến

 - Từ ngày 13/7/2019 đến ngày 18/7/2019: Tuyển sinh trực tiếp.

 - Sau ngày 18/7/2019  Tuyển sinh bổ sung trẻ trái tuyến (nếu thiếu chỉ tiêu và được phòng GD&ĐT cho phép)

6) Chỉ tiêu và địa bàn tuyển sinh

 

Loại hình

TT

Tên trường

Số HS qua điều tra
trên địa bàn

Chỉ tiêu tuyển mới

Phân tuyến tuyển sinh theo khu vực (xã, phường, ….)

Số HS trong độ tuổi nhà trẻ

Số HS 3 tuổi

Số HS 4 tuổi

Số HS 5 tuổi

Tổng số HS qua điều tra

Số HS vào nhà trẻ

Số HS vào MG 3 tuổi

Số HS vào MG 4 tuổi

Số HS vào MG 5 tuổi

Tổng số chỉ tiêu tuyển mới

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Công lập

1

Vân Côn C

102

5

2

2

111

72

5

2

2

81

Thôn Mộc Hoàn Giáo, Mộc Hoàn Đình, Linh Thượng - Xã Vân Côn

 

PHẦN III.

TRÁCH NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

I- Phân công trách nhiệm

1. Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh:

          - Chịu trách nhiệm chung, chịu trách nhiệm trước Phòng GD&ĐT và UBND xã về công tác tuyển sinh.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra các thành viên của Hội đồng thực hiện công tác tuyển sinh đúng theo các qui định của Sở GD&ĐT, Phòng GD&ĐT, đúng kế hoạch tuyển sinh của nhà trường đã được phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Gửi danh sách hội đồng tuyển sinh của nhà trường về Phòng giáo dục.

- Chuẩn bị đầy đủ CSVC, trang thiết bị cho Hội đồng tuyển sinh làm việc

- Thực hiện công khai công tác tuyển sinh theo qui định.

- Thông báo kế hoạch tuyển sinh trên trang web, bảng tin của trường, hệ thống đài truyền thanh của xã.

- Thực hiện chế độ báo cáo về phòng GD&ĐT đúng qui định

2. Các thành viên của Hội đồng tuyển sinh

- Thực hiện các nhiệm vụ về công tác tuyển sinh theo sự phân công của chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

          - Chịu trách nhiệm trước chủ tịch Hội đồng tuyển sinh về việc làm được phân công thực hiện

          - Thực hiện công tác tuyển sinh theo đúng các qui định.

II. Chế độ báo cáo

- Ngày 9/5/2019: Trình kế hoạch tuyển sinh.

- Ngày 22/7/2019: Nộp báo cáo nhanh về công tác tuyển sinh.

- Ngày 27/7/2019: Nộp báo cáo chính thức và các biểu tổng hợp kết quả tuyển sinh về PGD.

 

PHẦN IV.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Cán bộ, viên chức và các thành viên trong Hội đồng tuyển sinh Trường mầm non Vân Côn C tổ chức xét tuyển sinh năm học: 2019-2020 theo đúng Quy chế này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh để xem xét, giải quyết./.

Trên đây là Quy chế tổ chức tuyển sinh của Trường mầm non Vân Côn C năm học: 2019-2020./.

                                                

                                                              T/M HỘI ĐỒNG TUYỂN 

                                                              TBTS. HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                              

                                                               Nguyễn Thị Chuyên

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 8
Hôm qua : 12
Tháng trước : 437